Módosultak az alábbi pontok:

 • 1.2 A szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) és annak a helynek, elérhetőségnek, internetes elérhetőségnek a megnevezése, ahol egyéb ügyfélszolgálatainak elérhetőségei naprakészen megismerhetőkCím: 1152 Budapest Szentmihályi út 171. 3. emelet 302. ajtó
  Telefonszám:  /20-214-7252, /20-507-8887 (díjmentesen hívható)
  E-mail cím: agnatus@agnatus.hu, ugyfelszolgalat@agnatus.hu
  Nyitva tartási ideje: Hétfő-Péntek 08:00 – 17:00
  Jelen Általános Szerződési Feltételek megtalálható: www.agnatus.hu
 • 1.3 . A   szolgáltató          hibabejelentőjének       elérhetőségei    (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)Cím: 1152 Budapest Szentmihályi út 171. 3. emelet 302. ajtó
  Telefonszám: /20-214-7252, /20-507-8887 (díjmentesen hívható )
  E-mail cím: agnatus@agnatus.hu, ugyfelszolgalat@agnatus.hu
  Nyitva tartási ideje: Hétfő-Péntek 08:00 – 17:00
 • 4.2. A műszaki hibák bejelentése és kijavítása a Telenor Távközlési Zrt. által biztosított 1720-as telefonszámon érhető el.
 • 5.1 C)    az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt fizetési határidő + 5 naptári napos határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van, és az Előfizető a díjtartozás megfizetésének biztosítása céljából a szolgáltatónak nem adott legalább az esedékes díjtartozás összegével megegyező mértékű biztosítékot;
 • 6.1 Előfizető a szolgáltatással kapcsolatos bármilyen jellegű panaszával (így többek között, hibabejelentés, ellopott, elveszett SIM-kártya letiltása, számla-reklamáció, kiszolgálásra és ügykezelésre vonatkozó panaszbejelentés, szolgáltatással, tarifákkal, kedvezményekkel kapcsolatos információk, stb.) a jelen Általános Szerződési Feltételekben megjelölt Ügyfélszolgálati elérhetőségeken fordulhat a Szolgáltatóhoz. Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége:Ügyfélszolgálat: /20-214-7252, /20-507-8887 (díjmentesen hívható flotta számokról)
  Vezetékes : 06-1-709-6749 , Fax : 06-1-709-6748
  e-mail: agnatus@agnatus.hu , agnatus@ugyfelszolgalat.hu Ügyfélszolgálat nyitvatartása: Hétfő – Péntek 08:00 – 17:00
  Ügyfélszolgálat címe: 1152, Budapest Szentmihályi út 171. 3. emelet 302. ajtóTechnikai ügyfélszolgálat, hibaelhárítás: 1220 (Telenor, 0-24 óráig)8.3.  Szolgáltató a fizetési felszólításban megjelölt határidő eredménytelen eltelte után jogosult napi késedelmi kamatot számítani a késedelembe esés napját követő naptári naptól. A késedelmi kamat mértéke a törvényes (Ptk.) késedelmi kamata szabályozza.
 • III. sz. Melléklet Szolgáltatás minőségi követelmények Agnatus PONT 2004 Távközlési Szolgáltató Kft. a Telenor Távközlési Zrt-vel komplex távközlésre irányuló szerződést kötött (flotta előfizetés), amely kedvező feltételeket nyújt távközlési mobil rádiótelefon-szolgáltatás igénybevételekor, és egyéb kedvezményeket az azonos ügyfélszám alá tartozó aktív számlás előfizetőknek, meghatározott feltételek teljesítése esetén. A szolgáltatás a Telenor hálózatán történik, ezért a szolgáltatás minőségi követelmények megegyeznek a Telenor Távközlési Zrt. IV. sz mellékletével. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás Magyarország teljes területén elérhető.

Új elemek az Ászf-ben:

 • 8.14 A Szolgáltató az egyedi  előfizetői szerződés létrejötte után  az alábbi bruttó eseti díjak felszámítására jogosult akkor, ha az arra okot adó esemény bekövetkezik:
  Díj jogcíme Díj mértéke Díj felszámítására okot adó esemény
  SIM-kártya cseréje: 5.000,- Ft lopás, elvesztés, rongálás stb. esetén;
  Számcsere: 3.000,- Ft az Előfizető kérésére, hívószámonként;
  Átírási díj: 3.000,- Ft az Előfizető nevének, címének, stb. változása esetén;
  Visszakapcsolási díj 900,-Ft az egyirányusított szolgáltatás visszakapcsolása
  Számla papír alapon: 400,- Ft az Előfizető kérésére oldalanként, beleértve a hívásrészletezőt is (E-mailben ingyenes!);
  Roaming előleg: min. 20.000,- Ft ha az Előfizető a roaming lehetőség bekapcsolását kéri, pontos összege a Szolgáltató mérlegelése alapján, hívószámonként;
  Részletes számla utólag: 300,- Ft az Előfizető kérésére, oldalanként;
  Letét: 5.000,- Ft hívószámonként (ÁFA mentes összeg!);
  Díjcsomagváltás díja 3.000,- Ft az Előfizető kérésére, hívószámonként, de évente egy alkalommal díjmentes;
  Lemondási díj: 10.000,- Ft a Szolgáltatótól kapott hívószámnak az Előfizető kérésére más szolgáltatóhoz történő elhordozása esetén, hívószámonként;
  Korlátozás feloldásának díja ,- Ft ha az Előfizető a díjfizetési kötelezettségének azután tesz eleget, hogy a Szolgáltató az Előfizető kimenő forgalmát korlátozta, hívószámonként
  Rendkívüli felmondási kötbér I: 30.000,- Ft a Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén, hívószámonként, ha a hátralékos összeget az Előfizető a Szolgáltatónak megfizeti még azelőtt, hogy a Szolgáltató a követelését egy követeléskezelőnek eladta volna;
  Rendkívüli felmondási kötbér II: 80.000,- Ft a Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén, hívószámonként, ha a hátralékos összeget az Előfizető a Szolgáltatónak nem fizette meg még azelőtt, hogy a Szolgáltató a követelését egy követeléskezelőnek eladta volna;
  Fizetési felszólítás díja I: 50,- Ft ha az Előfizető vagy a Számlafizető a számlát vagy egyéb kötelezettségét határidőben nem fizeti meg és a Szolgáltató emiatt SMS-ben vagy E-mailen fizetésre szólítja fel, SMS-enként és/vagy E-mailenként;
  Fizetési felszólítás díja II: 1.000,- Ft ha az Előfizető vagy a Számlafizető a számlát vagy egyéb kötelezettségét határidőben nem fizeti meg és a Szolgáltató emiatt tértivevényes postai küldeményben fizetésre szólítja fel az eredménytelen SMS és/vagy E-mail felszólítások után, minden egyes fizetési felszólításra;
  Adminisztrációs díj 10.000,- Ft a Szolgáltató rendkívüli felmondása esetén, külön-külön felszámítandó a minden egyes következő cselekmény után: rendkívüli felmondás közlése, tértivevényes fizetési felszólítás kiküldése fizetési meghagyásos eljárás előtt, végrehajtás kezdeményezése, fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése, követelés eladása követeléskezelőnek;
  „Fekete lista” díj: 10.000,- Ft ha az Előfizető és/vagy a Számlafizető az ún. „fekete listán” szerepel, hívószámonként;

 

Teljes egészében megváltozott az Ászf 12; pontja:

  1. AZ ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS MEGSZŰNÉSÉNEK ESETEI ÉS FELTÉTELEI

  12.1. A Szolgáltató által kezdeményezett, közös megegyezésen alapuló szerződésmódosítás

  Az Előfizetői szerződés a Felek egyező akaratával bármikor módosítható. Az Előfizetői szerződés módosítására a szerződéskötésre vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni (Eht. 132. § (1)). Közös megegyezésen alapuló módosításnak minősül, ha a Szolgáltató az Előfizetőt az ÁSZF és/vagy az Egyedi előfizetői szerződés közös megegyezéssel történő módosítására irányuló ajánlattal megkeresi és az Előfizető az ajánlatot elfogadta. A közös megegyezéssel történő szerződésmódosításra vonatkozó szolgáltatói ajánlat csak akkor tekinthető elfogadottnak, ha azt az Előfizető kifejezett, tevőleges magatartással elfogadta. Az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő az értesítés kézhezvételétől számított 15. nap.)Az Előfizető fentiek szerinti elfogadó nyilatkozatával az Előfizetői szerződés a Szolgáltató ajánlatában foglalt tartalommal és a nyilatkozat megtételének időpontjában módosul. Ha az Előfizető a Szolgáltató Előfizetői szerződés módosítására irányuló ajánlatát nem fogadja el, a Szolgáltató a 12.3. pontban írt rendelkezések figyelembevételével jogosult az Előfizetői szerződés felmondására.

  12.2. A Szolgáltató által kezdeményezett egyoldalú szerződésmódosítás

  12.2.1. A Szolgáltató által kezdeményezett egyoldalú szerződésmódosítás esetei

  A Szolgáltató az Előfizetői szerződést az Egyedi előfizetői szerződésre is kiterjedően az alábbi esetekben jogosult egyoldalúan módosítani:

  1. az Egyedi előfizetői szerződésben vagy az ÁSZF-ben foglalt feltételek bekövetkezése esetén azzal, hogy – amennyiben jogszabály vagy elektronikus hírközlésre vonatkozó szabály másként nem rendelkezik – a módosítás nem eredményezheti az Előfizetői szerződés feltételeinek lényeges módosítását (Eht. 132. § (2) a));
  2. jogszabályváltozás vagy hatósági döntés miatt (Eht. 132. § (2) b));
  3. a körülményekben bekövetkezett, az Előfizetői szerződés megkötésekor előre nem látható lényeges változás miatt (Eht. 132. § (2) c));
  4. ha az Előfizetői szerződés, illetve az Előfizetői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek kizárólag az Előfizető számára előnyös módon változnak meg (Eht. 132. § (2) e));
  5. ha a Szolgáltató helyébe az Eht. 133. §-ának megfelelően a Szolgáltató átalakulása, vagy az Előfizetői szolgáltatás nyújtásának adott területen történő megszüntetése vagy szerződés következtében más szolgáltató lép (Eht. 133. §);
  6. ha a módosítás az Előfizetői szerződés vagy az Előfizetői szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételek egyértelművé, egyszerűbbé, átláthatóbbá és közérthetőbbé tételét vagy elírások javítását szolgálja, ideértve az egyes szövegek pontosítását, érthetőséget szolgáló kiegészítéseket, javításokat és szerkesztéseket;
  7. egyes díjcsomagok nevét vagy a díjcsomagok nem lényeges tartalmi elemeit érintő kiegészítések és módosítások;
  8. olyan módosítások, amelyek nem érintenek megkötött Egyedi előfizetői szerződést, és nem érintik az Alapvető díjszabást sem;
  9. a megkötött Egyedi előfizetői szerződések feltételeit közvetlenül nem érintő egyéb rendelkezések módosítása esetén;
  10. határozatlan tartamra meghirdetett vagy Egyedi előfizetői szerződésben biztosított kedvezmények esetében a kedvezmény visszavonására vonatkozó módosítások esetén;
  11. díjcsomagok, szolgáltatások, opciók, kiegészítő szolgáltatások jövőre nézve történő megszüntetése esetén;
  12. az Előfizetői szolgáltatások tartalmának olyan más, elérhető szolgáltatással kiegészítése esetén, amely külön Előfizetői akaratnyilvánítás vagy megrendelés hiányában az Előfizető részére nem jelent többletterhet vagy fizetési kötelezettséget.
  13. a gazdasági, üzemeltetési, működési költségek megváltozásával, vagy műszaki-technológiai fejlesztésekkel összefüggő olyan változások esetén, amelyek miatt az Előfizetőknek nyújtott szolgáltatást a Szolgáltató a korábbiakhoz képest csak megváltozott feltételekkel képes nyújtani, ideértve:
  • az eszközök, technológiák fejlődéséből eredő változtatási igényeket, elősegítve az új technológiák fejlesztését és terjedését, és a technológia semleges szolgáltatást;
  • a Szolgáltató számlázási rendszerét érintő változásával szükségképpen együtt járó változtatásokat;
  • a Szolgáltató érdekkörén kívül eső változásokkal összefüggő, elkerülhetetlen módosítási igényeket;
  • az Előfizetők kiszolgálásában történő folyamati módosításokat, így különösen az Előfizető azonosításának módjában és a számlázási ciklusban történő módosításokat;
  1. egyéb, az Egyedi előfizetői szerződésben meghatározott feltétel bekövetkezése esetén, ha van ilyen.

  Lényeges módosításnak minősül különösen az Előfizetői szolgáltatás igénybevételének feltételeire (így különösen az Előfizetői szolgáltatásra vonatkozó Alapvető díjszabásra, az Előfizetői szerződés időtartamára és megszüntetésének jogkövetkezményeire, illetve minőségi célértékeire) vonatkozó változtatás (Eht. 132. § (3)). Amennyiben a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekével, műszaki vagy technikai lehetőségeivel kapcsolatosan felmerült okból szükséges, továbbá az Eht. 133. §-ában foglalt esetben a Szolgáltató jogosult a 12.1.2.1 a) pont szerinti egyoldalú módosítására. A határozott időre kötött Előfizetői szerződés egyebekben az Eht. 132. §-ában foglalt rendelkezések, feltételek szerint módosítható egyoldalúan. (Eszr. 27. § (4))

  A fenti g), h), i), m) és n) pont szerinti módosítások nem eredményezhetik az Előfizetői szerződés feltételeinek lényeges módosítását, ha a módosítást okozó körülmény előrelátható volt vagy nem volt lényeges. A Szolgáltató a határozott idejű Előfizetői szerződést nem jogosult egyoldalúan módosítani az Előfizetői szerződés időtartama, alapvető díjszabása (rendszeres díjak, különösen előfizetési díj, forgalmi díj), megszüntetésének jogkövetkezményei vagy a szolgáltatásminőségi követelmények célértéke tekintetében sem módosítani, kivéve, ha azt az Eht. 132. § (2) bekezdésének b), illetve e) pontjában foglaltak indokolják. (Eszr. 27. § (4)) Az egyedi előfizetői szerződés időtartamát érintő módosítást megelőzően a szolgáltató köteles igazolható módon tájékoztatást adni a határozatlan és a határozott idejű előfizetői szerződés részletes feltételeiről. A tájékoztatás elmaradása setén az előfizetői szerződésben az előfizetőt érintő, a határozott idejű előfizetői szerződésből eredő bármilyen hátrányos jogkövetkezményt megállapító szerződéses rendelkezés semmis. (Eszr. 12. § (6))

  12.2.2. Az egyoldalú szerződésmódosítás esetén a Szolgáltatót terhelő értesítési kötelezettség

  A Szolgáltató az Előfizetői szerződés egyoldalú módosítása esetén a módosításról a hatálybalépését megelőzően legalább 30 nappal az Előfizetőket az ÁSZF-ben foglaltak szerint értesíti, az Előfizetőket megillető felmondás feltételeiről és a felmondás jogkövetkezményeiről szóló tájékoztatással együtt. Nem köteles a Szolgáltató az előző mondat szerinti értesítési határidőket alkalmazni, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott Előfizetői szolgáltatásokra vonatkozó Előfizetői szerződést nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely előfizetési díj csökken (Eht. 132. § (4) és (6)). Ha a Szolgáltató az Előfizetőt az egyoldalú szerződésmódosításról értesíti, az értesítésnek az alábbi tartalommal kell rendelkeznie:

  1. amennyiben ez lehetséges, pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire;
  2. a módosítások lényegének rövid leírását;
  3. a módosítások hatálybalépésének időpontját;
  4. a közzétett ÁSZF elérhetőségét;
  5. ha a Szolgáltató az Előfizetői szolgáltatások díját módosítja, vagy a díjban foglalt szolgáltatás mennyiségét csökkenti, akkor a módosított díjat, mennyiséget és a változás összegét, több szolgáltatást tartalmazó díjcsomagok esetében szolgáltatásonként elkülönítve;
  6. azt a feltételt, jogszabályváltozást vagy hatósági döntést, lényeges körülményt, amellyel a Szolgáltató a módosítást indokolja;
  7. az Előfizetőt az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megillető jogokat (Eszr. 12. § (2)).

  Ha az értesítésre elektronikus levél, vagy az elektronikus hírközlési szolgáltatás jellegéhez igazodó módon (SMS vagy MMS útján) kerül sor, a fentiektől eltérően, a megküldött értesítés a következőket tartalmazza:

  1. a) a módosítások hatálybalépésének időpontját;
  2. b) amennyiben ez lehetséges, pontos utalást az általános szerződési feltételek módosított rendelkezéseire;
  3. c) a közzétett általános szerződési feltételek internetes honlapon történő elérhetőségét;
  4. d) az Előfizetőt az általános szerződési feltételek egyoldalú módosítása esetén megillető jogokra történő utalást (Eszr. 12. § (3)).

  12.2.3. Egyoldalú szerződésmódosítás esetén az Előfizetőt megillető felmondási jog

  Amennyiben a Szolgáltató a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt egyoldalúan módosítja az Egyedi előfizetői szerződést, akkor az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú Egyedi előfizetői szerződést. (Eht. 132. § (2c)). Amennyiben a módosítás az előfizető számára bármilyen hátrányos rendelkezést tartalmaz – így különösen, ha a szolgáltatás díja emelkedik, módosul a kínált csatornák összetétele vagy a szolgáltatás tartalma – az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést. (Eht. 132. § (5)).

2018.05.01-től hatályos ÁSZF
Előfizetői szerződés 20180501
Előfizetői szerződés kézfizetó kezes 20180501
Előfizetői szerződés 1 mellékelt 20180501