Értesítés előfizetői elektronikus hírközlési (mobil rádiótelefon) szolgáltatás
Általános Szerződési Feltételek módosulásáról


Tisztelt Előfizetőink!

Ezúton értesítjük tisztelt Előfizetőinket, hogy az AGNÁTUS-Pont 2004. Kft.-nek az elektronikus hírközlési (mobil rádiótelefon) szolgáltatása (a továbbiakban: ‘szolgáltatás’) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) vonatkozásában 2022. év november hó 20. napi hatállyal változásokra kerül sor.

I.
Tájékoztatjuk tisztelt Előfizetőinket arról, hogy 2022. 11 20-ával jogszabály /az Európai Elektronikus Hírközlési Kódex létrehozásáról szóló, 2018. december 11-i (EU) 2018/1972 európai parlamenti és tanácsi irányelv, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény és az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 22/2020.(XII.21.) NMHH rendelet, „Eszr.”) erejénél fogva módosulnak az Általános Szerződési Feltételek, valamint a hatályban lévő egyedi előfizetői szerződések az ÁSZF – ezen jogszabályok – által érintett részei. 

II. 
A 2022. év november hó 20. napjától a Szolgáltató a szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeinek – I. pontban megjelölteken kívüli – legfontosabb változása a következők és mely miatt az alábbi tárgykörben, az alábbi feltételek módosulnak: 
– az inflációt követő díjkiigazítás beiktatásra került a 7.1.1. pontba a gazdasági körülmények miatt (és amely díjkiigazítás 2023.01.01. napjától kerül alkalmazásra a 2022. naptári évben megvalósult és a KSH által 2022. évre vonatkozóan megállapított és közzétett éves átlagos fogyasztói árindex mértékével megegyezően).
– 2022 december 1-töl díjkorrekciót vagyunk kénytelenek végrehajtani. A díjkorrekció mértékének alapja az MNB 2022 szeptember 1- jei átlagos infláció alatti 9,5 százalék, mely egyaránt érinti az elöfizetési és a mobilinternet díjcsomagok havidíját. Szerzödés egyéb díjazása változatlan áron kerül számlázásra.

III.
A [szolgáltató] szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.agnatus.hu weboldalon. 
A jelen értesítés II. pontja szerinti módosítások tekintetében a módosítással érintett Előfizető jogosult felmondani az előfizetői szerződést határozott időtartamú szerződés esetén azonnali hatállyal, további jogkövetkezmények nélkül, a jelen értesítéstől számított 45 (negyvenöt) napon belül, határozatlan időtartamú szerződés esetén pedig bármikor azonnali hatállyal. Amennyiben az Előfizető a határozott időtartamú előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a szerződést jogosult a határozott időtartam lejárta előtt felmondani, a Szolgáltató kizárólag a készülékvásárlásból eredő kedvezményeket követelheti. 
A jelen értesítés szerinti ÁSZF módosítást követően az eseti díjkiigazítások már nem minősülnek az előfizetői szerződés módosításának és az Előfizetőt ezen okból felmondási jog már nem fogja megilletni.
További tájékoztatás elérhető a Szolgáltató ügyfélszolgálatán.

2022.11.20-tól hatályos ÁSZF