ÁSZF oldal számozás korrigálása a módosítást követően.

5.2.1 pontja kiegészül:

h) az Előfizető a szolgáltatást vagy a szolgáltatáscsomagot rendeltetésellenesen használja (lsd. ÁSZF 13.2.1. pont).

6.3.2 pontja módosul:

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.

Amennyiben a bejelentés, panasz kivizsgálására (pl. harmadik fél bevonása miatt) a 30 nap nem elegendő, a Szolgáltató – a 30 napon belül – köteles írásban értesíteni az Előfizetőt az ügy elintézésének várható időpontjáról.

helyett

„A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles az Előfizetőt írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárás.

Amennyiben a bejelentés, panasz kivizsgálására (pl. harmadik fél bevonása miatt) a 30 nap nem elegendő, a Szolgáltató – a 30 napon belül – köteles írásban értesíteni az Előfizetőt az ügy elintézésének várható időpontjáról.

9.12.1 d) pontja módosul:

d) az Előfizető a szolgáltatást törvénybe vagy az ÁSZF-be ütköző módon vagy célokra használja.

12.3.2 d) pontja módosul:

d) az Előfizető a szolgáltatást törvénybe vagy az ÁSZF-be ütköző módon vagy célokra használja.

13.2.1 pontja az alábbiakra módosul:

Az Előfizető köteles a szolgáltatást rendeltetésszerűen használni. Az Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevétele során az ÁSZF és az egyedi előfizetői szerződés alapján eljárni.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás kizárólag a normál felhasználás szabályainak betartása mellett használható, visszaélésszerű jövedelemszerzésre nem használható. Nem számít normál felhasználásnak, ha a szolgáltatáshoz vagy szolgáltatáscsomaghoz használt SIM kártyát nem mobiltelefonba helyezi az Előfizető, illetőleg nem valós emberi felhasználás történik általa, valamint az, ha a hívások indítása vagy átirányítása napi 24 órát meghaladó összidőtartamban történik. A szolgáltatást vagy a szolgáltatáscsomagot tilos olyan eszközzel használni, amely nem rendelkezik saját kijelzővel, hangszóróval, mikrofonnal és billentyűzettel, ilyen pl. az adapter, modem, alközpont, egyéb berendezés. A szolgáltatás vagy a szolgáltatáscsomag ún. ipari célokra nem használható. Ipari célú felhasználásnak minősül  különösen, de nem kizárólag a telemarketing, az ügyfélszolgálati tevékenység, a tömeges SMS küldés. Nem rendeltetésszerű használat esetén a Szolgáltató a szolgáltatást a számlázási időszak végéig korlátozza, melynek tényéről az Előfizetőt – a rendeltetésellenes használat Szolgáltató általi észlelésekor – értesíti. A korlátozás alatt elérhető szolgáltatásokat az ÁSZF 5. pontja tartalmazza. Amennyiben az Előfizető a rendeltetésellenes használatot az említett korlátozástól számított újabb számlázási időszakon belül ismét megvalósítja, az súlyos szerződésszegésnek minősül, és a Szolgáltató jogosult az előfizetői szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni.

Az Előfizető felelősséggel tartozik a Szolgáltató felé az előfizetői szerződés megszegéséből eredő ténylegesen felmerült károkért (különösen nem megfelelő végberendezés meghibásodásából, nem engedélyezett berendezés csatlakozástatásából, szolgáltató ellenőrzési jogának megakadályozásából, szolgáltató általi hibaelhárítás biztosításának elmulasztásából, harmadik személy részére történő jogosulatlan jel- vagy szolgáltatásátengedésből, illetve jogellenes jelvételezésből, a szolgáltatás vagy a szolgáltatáscsomag rendeltetésellenes használatából eredő károkért).

1. sz. melléklet: Az Előfizető felszólamlási lehetőségei a Szolgáltatóval való jogvita esetén

1. Az Eht. 21.§ (6)-(8) bekezdésében meghatározott kivételekkel az elektronikus hírközlésre vonatkozó szabályok elektronikus hírközlési szolgáltató általi megsértése esetén NMHH Hivatalához: [Eht. 10.§ (1) 13.]

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság                                                                                                                                   

Cím: 1133 Budapest, Visegrádi utca 106.
E-mail: info@nmhh.hu

Postacím:1376 Budapest,  Pf. 997.

Fax: (+36 1) 468 0680

Helyi illetőséggel rendelkező ügyfélkapcsolati pontok:

NMHH Debreceni Hatósági Iroda

 Cím: 4025 Debrecen, Hatvan u. 43.

 Telefon: (+36 52) 522 122

NMHH Miskolci Hatósági Iroda

 Cím: 3529 Miskolc, Csabai kapu 17.

 Telefon: (+36 46) 555 500

 NMHH Pécsi Hatósági Iroda

Cím: 7624 Pécs, Alkotmány u. 53.

 Telefon: (+36 72) 508 800

  NMHH Soproni Hatósági Iroda

Cím: 9400 Sopron, Kossuth L. u. 26.

 Telefon: (+36 99) 518 500

   NMHH Szegedi Hatósági Iroda

Cím: 6721 Szeged, Csongrádi sgt. 15.

 Telefon: (+36 62) 568 300

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

2. Az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználókat, előfizetőket, nézőket, hallgatókat, fogyasztókat megillető, elektronikus hírközléssel kapcsolatos méltánylást érdemlő érdekek érvényesülésének elősegítése érdekében, valamint valamely elektronikus hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos olyan magatartás észlelése esetén, amely az elektronikus hírközlési szolgáltatásra vonatkozó szabály megsértésének nem minősül, illetve nem tartozik a Médiatanács, az Elnök vagy a Hivatal hatáskörébe, de az elektronikus hírközlési szolgáltatást igénybe vevő felhasználók, előfizetők, fogyasztók, valamint a nézők vagy hallgatók méltányolandó érdekének sérelmét okozza vagy okozhatja a Média- és Hírközlési Biztoshoz: [Mttv. 139.§ (1) és 140.§ (1)]

Média- és Hírközlési Biztos

Cím: 1088 Budapest, Reviczky utca 5.

Postacím: 1433 Budapest, Pf. 198.

 Telefon:  (+36 1) 429 8644  Fax: (+36 1) 429 8761

web: http://www.mediaeshirkozlesibiztos.hu/

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

3. Az ügyfélszolgálattal, az előfizetői számlapanaszok elektronikus hírközlési szolgáltató általi intézésének rendjével kezelésével, a számla tartalmával kapcsolatban az Eht.-ban vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban meghatározott rendelkezések fogyasztókkal szembeni megsértése, valamint az Eht. 129. § (2) bekezdésében, 130. § (1) bekezdés második mondatában, 130. § (2) bekezdésében, 132. § (4) bekezdésében, 134. § (14) bekezdésének első mondatában, 144. § (1) bekezdésében vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények – az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve – fogyasztókkal szembeni megsértése esetén, továbbá a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése esetén (természetes személy ügyében) [Eht. 21.§ (6)-(8), Fttv. 10.§ (1)], a 387/2016.(XII.2.) Korm.sz. rendelet szerinti illetékességi szabályok szerint:

Innovációs és Technológiai Minisztérium

Cím: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

Postacím: 1440 Budapest, PF: 1.

Tel: +36-1-795-6766; +36-1-795-3832; +36-1-795-8455, +36-1-896-0513, fax:

+36-1-795-0697

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu

Budapest Főváros Kormányhivatala

Fogyasztóvédelmi Főosztály

Cím: 1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.

Telefon: (1) 450-2598

E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

4. A szolgáltatónak a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénybe ütköző magatartása, valamint az Eht. vagy az Eht. végrehajtására kibocsátott jogszabályban az előfizetők elektronikus hírközlési szolgáltató általi tájékoztatására vonatkozóan előírt követelmények – az egyedi előfizetői szerződés és az általános szerződési feltételek tartalmára vonatkozó követelményeket ide nem értve – fogyasztókkal szembeni megsértése esetén: [Tpvt. 45.§, Fttv. 10.§ (3)]

Gazdasági Versenyhivatal

1054 Budapest V, Alkotmány u. 5. (levélcím: 1391 Budapest 62. Pf.: 211.) Tel: (1) 472-8900, E-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról

5. A Szolgáltató általános helyi vállalkozási tevékenységével kapcsolatos jogvita esetén:

A szolgáltató székhelye szerinti Önkormányzat jegyzője

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Jegyzője

1153 Budapest, Bocskai utca 1-3. (telefon: +36-1-305-3208, fax: +36-1-307-4008)

e-mail: jegyzo@bpxv.hu)

6. Az első fokon illetékes bírósági fórum:

Budapesti IV. és XV. Kerületi Bíróság

Postacím: 1325 Budapest, Pf. 109.

Cím: Budapest IV., Tavasz u. 21.

Központi telefonszám: +36-1/231-6700

Fővárosi Törvényszék

Postacím: 1363 Pf. 16.

Cím: 1055 Budapest, Markó u. 27.

Központi telefonszám: +36-1-354-6000

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:

1952. évi III. törvény, 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról

1959. évi IV. törvény, 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

7. Az előfizető és a szolgáltató közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala (amennyiben az előfizető a szolgáltatóval már közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését) esetén az illetékes Békéltető Testület: [Fgytv. 18.§ (1)]

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefon: (1) 488-2131, (1) 488-2186 (fax)

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

A panaszok és bejelentések megtételének módját tartalmazó jogszabályok:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

8. Fogyasztóvédelmi ügyben általában

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE)

1068 Budapest, Városligeti fasor 44.

Telefon: 06-1-880 7642

A panaszok és bejelentések módját tartalmazó jogszabályok, szabályok:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

Az érintett fogyasztóvédelmi szervezet eljárásrendje szerint.

3.a) sz. melléklet az alábbiak szerint módosul:

3.a.) sz. melléklet: Szolgáltatás és előfizetési díjak Telenor hálózatban:

Hang + mobil internet díjcsomagok:

Alap dijcsomag

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj2360, — Ft / 2997, — Ft
Ebből lebeszélhető60 perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum500 MB
SMS belföldi hálózatba0 db
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás11.9 Ft / 15.11 Ft
Vodafone és Telekom hívás11.9 Ft / 15.11 Ft
Belföldi vezetékes hívás11.9 Ft / 15.11 Ft
SMS29 Ft / 36.83 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
500 MB0,– Ft / 0,– Ft
4 GB851,– Ft / 894,– Ft
7 GB2350,– Ft / 2468,– Ft
13 GB3015,– Ft / 3166,– Ft
24 GB4295,–Ft / 4510,– Ft
50 GB5727,–Ft / 6013,– Ft
Korlátlan0,–Ft / 0,– Ft

A tarifa hűségidő nélkül is igénybe vehető új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő.

Blue 5 dijcsomag (Már nem értékesíthető)

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj3500, — Ft / 4445, — Ft
Ebből lebeszélhető150 perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum500 MB
SMS belföldi hálózatba30 db
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás7.9 Ft / 10.03 Ft
Vodafone és Telekom hívás7.9 Ft / 10.03 Ft
Belföldi vezetékes hívás7.9 Ft / 10.03 Ft
SMS29 Ft / 36.83 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
500 MB0,– Ft / 0,– Ft
4 GB2128,– Ft / 2234,– Ft
7 GB3615,– Ft / 3796,– Ft
13 GB4638,– Ft / 4870,– Ft
24 GB6607,–Ft / 6937,– Ft
50 GB8811,–Ft / 9252,– Ft
Korlátlan12500,–Ft / 13125,– Ft

A tarifa hűségidő nélkül is igénybe vehető új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő

Prémium dijcsomag (Már nem értékesíthető)

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj3500, — Ft / 4445, — Ft
Ebből lebeszélhető250 perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum500 MB
SMS belföldi hálózatba30 db
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás7.9 Ft / 10.03 Ft
Vodafone és Telekom hívás7.9 Ft / 10.03 Ft
Belföldi vezetékes hívás7.9 Ft / 10.03 Ft
SMS29 Ft / 36.83 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
500 MB0,– Ft / 0,– Ft
4 GB0,– Ft / 0,– Ft
7 GB0,– Ft / 0,– Ft
13 GB0,– Ft / 0,– Ft
24 GB0,–Ft / 0,– Ft
50 GB0,–Ft / 0,– Ft
Korlátlan0,–Ft / 0,– Ft

A tarifa hűségidő nélkül is igénybe vehető új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő

Prémium plusz dijcsomag (Már nem értékesíthető)

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj3500, — Ft / 4445, — Ft
Ebből lebeszélhető150 perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum4 GB
SMS belföldi hálózatba0 db
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás7.9 Ft / 10.03 Ft
Vodafone és Telekom hívás7.9 Ft / 10.03 Ft
Belföldi vezetékes hívás7.9 Ft / 10.03 Ft
SMS29 Ft / 36.83 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
500 MB0,– Ft / 0,– Ft
4 GB0,– Ft / 0,– Ft
7 GB0,– Ft / 0,– Ft
13 GB0,– Ft / 0,– Ft
24 GB0,–Ft / 0,– Ft
50 GB0,–Ft / 0,– Ft
Korlátlan0,–Ft / 0,– Ft

A tarifa hűségidő nélkül is igénybe vehető új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő

Fix L dijcsomag (Már nem értékesíthető)

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj7795, — Ft / 9900, — Ft
Ebből lebeszélhetőkorlátlan perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum4 GB
SMS belföldi hálózatba                                             50 db ( 50 db felett 29 Ft/db )
SMS Telenor hálózatba                                           korlátlan
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás0 Ft / 0 Ft
Vodafone és Telekom hívás0 Ft / 0 Ft
Belföldi vezetékes hívás0 Ft / 0 Ft
SMS29 Ft / 36.83 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
500 MB0,– Ft / 0,– Ft
4 GB0,– Ft / 0,– Ft
7 GB2350,– Ft / 2468,– Ft
13 GB3015,– Ft / 3166,– Ft
24 GB4295,–Ft / 4510,– Ft
50 GB5727,–Ft / 6013,– Ft
Korlátlan8125,–Ft / 8531,– Ft

A tarifa hűségidő nélkül is igénybe vehető új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő

Fix M dijcsomag (Már nem értékesíthető)

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj6900, — Ft / 8763, — Ft
Ebből lebeszélhetőkorlátlan perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum4 GB
SMS belföldi hálózatba50 db
SMS Telenor hálózatba                                           korlátlan         
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás0 Ft / 0 Ft
Vodafone és Telekom hívás0 Ft / 0 Ft
Belföldi vezetékes hívás0 Ft / 0 Ft
SMS29 Ft / 36.83 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
500 MB0,– Ft / 0,– Ft
4 GB0,– Ft / 0,– Ft
7 GB2350,– Ft / 2468,– Ft
13 GB3015,– Ft / 3166,– Ft
24 GB4295,–Ft / 4510,– Ft
50 GB5727,–Ft / 6013,– Ft
Korlátlan8125,–Ft / 8531,– Ft

A tarifa hűségidő nélkül is igénybe vehető új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő

VIP Premium dijcsomag

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj2879, — Ft / 3656, — Ft
Ebből lebeszélhető250 perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum500 MB
SMS belföldi hálózatba30 db
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás7.9 Ft / 10.03 Ft
Vodafone és Telekom hívás7.9 Ft / 10.03 Ft
Belföldi vezetékes hívás7.9 Ft / 10.03 Ft
SMS29 Ft / 36.83 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
500 MB0,– Ft / 0,– Ft
4 GB373,– Ft / 392,– Ft
7 GB1872,– Ft / 1966,– Ft
13 GB2537,– Ft / 2664,– Ft
24 GB3817,–Ft / 4008,– Ft
50 GB5249,–Ft / 5511,– Ft
Korlátlan7647,–Ft / 8029,– Ft

A tarifa 1 év hűségidővel vehető igénybe  új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő

VIP Fix dijcsomag

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj6435, — Ft / 8172, — Ft
Ebből lebeszélhetőkorlátlan perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum4 GB
SMS belföldi hálózatba                                             50 db ( 50 db felett 29 Ft/db )
SMS Telenor hálózatba                                           korlátlan         
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás0 Ft / 0 Ft
Vodafone és Telekom hívás0 Ft / 0 Ft
Belföldi vezetékes hívás0 Ft / 0 Ft
SMS0 Ft / 0 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
500 MB0,– Ft / 0,– Ft
4 GB0,– Ft / 0,– Ft
7 GB1015,– Ft / 1066,– Ft
13 GB1680,– Ft / 1764,– Ft
24 GB2960,–Ft / 3108,– Ft
50 GB4392,–Ft / 4612,– Ft
Korlátlan6790,–Ft / 7130,– Ft

A tarifa 1 év hűségidővel vehető igénybe  új és meglévő előfizetőknek egyaránt. A tarifához tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő

Standard Mini dijcsomag

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj1900, — Ft / 2413, — Ft
Ebből lebeszélhető150 perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum500 MB
SMS belföldi hálózatba20 db
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás7 Ft / 8.89 Ft
Vodafone és Telekom hívás7 Ft / 8.89 Ft
Belföldi vezetékes hívás7 Ft / 8.89 Ft
SMS22 Ft / 27.94 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
500 MB478,– Ft / 502,– Ft
4 GB1335,– Ft / 1402,– Ft
7 GB2350,– Ft / 2468,– Ft
13 GB3015,– Ft / 3166,– Ft
24 GB4295,–Ft / 4510,– Ft
50 GB5727,–Ft / 6013,– Ft
Korlátlan7125,–Ft / 7481,– Ft

A tarifa 1 év hűségidővel vehető igénybe új előfizetéssel. A tarifához tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő

Standard Fix dijcsomag

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj4700, — Ft / 5969, — Ft
Ebből lebeszélhetőkorlátlan perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum4 GB
SMS belföldi hálózatba                                             50 db ( 50 db felett 29 Ft/db )
SMS Telenor hálózatba                                           korlátlan         
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás0 Ft / 0 Ft
Vodafone és Telekom hívás0 Ft / 0 Ft
Belföldi vezetékes hívás0 Ft / 0 Ft
SMS0 Ft / 0 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
500 MB0,– Ft / 0,– Ft
4 GB1335,– Ft / 1402,– Ft
7 GB2350,– Ft / 2468,– Ft
13 GB3015,– Ft / 3166,– Ft
24 GB4295,–Ft / 4510,– Ft
50 GB5727,–Ft / 6013,– Ft
Korlátlan7125,–Ft / 7481,– Ft

A tarifa 1 év hűségidővel vehető igénybe új előfizetéssel. A tarifához tartozó egyéb szolgáltatások és díjazásuk a 3.b mellékletben találhatóak. Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő

Mobil internet díjcsomagok:

Az 1-es roaming díjzónában felhasználható adatmennyiség illetve a belföldi maximális letöltés sebesség értéke a 3.1.11.15 pontban leírtaknak megfelelő minden mobilinternet csomag esetén.

Standard N Start dijcsomag

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj0, — Ft / 0, — Ft
Ebből lebeszélhető0 perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum4 GB
SMS belföldi hálózatba0 db
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás0 Ft / 0 Ft
Vodafone és Telekom hívás0 Ft / 0 Ft
Belföldi vezetékes hívás0 Ft / 0 Ft
SMS22.83 Ft / 28.99 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
4 GB2190,– Ft / 2300,– Ft

Standard N Aktív dijcsomag

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj0, — Ft / 0, — Ft
Ebből lebeszélhető0 perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum7 GB
SMS belföldi hálózatba0 db
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás0 Ft / 0 Ft
Vodafone és Telekom hívás0 Ft / 0 Ft
Belföldi vezetékes hívás0 Ft / 0 Ft
SMS22.83 Ft / 28.99 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
7 GB3290,– Ft / 3455,– Ft

Standard N Médium dijcsomag

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj0, — Ft / 0, — Ft
Ebből lebeszélhető0 perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum13 GB
SMS belföldi hálózatba0 db
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás0 Ft / 0 Ft
Vodafone és Telekom hívás0 Ft / 0 Ft
Belföldi vezetékes hívás0 Ft / 0 Ft
SMS22.83 Ft / 28.99 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
13 GB3990,– Ft / 4190,– Ft

Standard N Heavy dijcsomag

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj0, — Ft / 0, — Ft
Ebből lebeszélhető0 perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum24 GB
SMS belföldi hálózatba0 db
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás0 Ft / 0 Ft
Vodafone és Telekom hívás0 Ft / 0 Ft
Belföldi vezetékes hívás0 Ft / 0 Ft
SMS22.83 Ft / 28.99 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
24 GB4990,–Ft / 5240,– Ft

Standard N Pro dijcsomag

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj0, — Ft / 0, — Ft
Ebből lebeszélhető0 perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimum50 GB
SMS belföldi hálózatba0 db
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás0 Ft / 0 Ft
Vodafone és Telekom hívás0 Ft / 0 Ft
Belföldi vezetékes hívás0 Ft / 0 Ft
SMS22.83 Ft / 28.99 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
50 GB5490,–Ft / 5765,– Ft
Korlátlan0,–Ft / 0,– Ft

Standard N Unlimited dijcsomag

Előfizetési díj ( nettó / bruttó ):
Havi díj0, — Ft / 0, — Ft
Ebből lebeszélhető0 perc
Számlázási egység1 másodperc
4G internet kötelező minimumkorlátlan
SMS belföldi hálózatba0 db
Csoporthívás0,– Ft / 0,– Ft /
Telefonadó ügyfelek részére0,– Ft / 0,– Ft /
Percdíjak
Telenor és hangposta-hívás0 Ft / 0 Ft
Vodafone és Telekom hívás0 Ft / 0 Ft
Belföldi vezetékes hívás0 Ft / 0 Ft
SMS22.83 Ft / 28.99 Ft
Egyéb díjak
Utalásos fizetés:0, — Ft / 0, — Ft
Csekkes fizetés:315, — Ft / 400, — Ft
Szerződéskötési díj / Belépési díj: 
Igényelhető internet
Korlátlan6571,–Ft / 6900,– Ft

3.b) sz. melléklet egyéb díjak táblázat kiegészül:

Követeléskezelés díjabruttó követelés 20%-a, de min.2000027%, de min 5400bruttó követelés 20%-a 27% áfával növelve, de min 25400

3.c) Díjmeghatározások kiegészül:

Követeléskezelés díja
A fizetési kötelezettségét határidőn belül nem teljesítő Előfizetővel szembeni követeléskezelés céljára történő átadás esetén a követeléskezelő szervezet eljárásának adminisztrációs költségeként a Szolgáltató által az Előfizetőre áthárított díj (valamint az előfizetőt terheli még a követeléskezelés során felmerülő valamennyi illeték, közjegyzői díj, stb.).

2019.01.10-től érvényes előfizetői szerződés
2021.03.01-tól hatályos ÁSZF
2019.01.10-től érvényes Előfizetői szerződés 4sz. melléklet
Előfizetői szerződés kézfizetó kezes 20180501
Előfizetői szerződés 1 mellékelt 20180501