Tisztelt Előfizetőink!

Ezúton értesítjük tisztelt előfizetőinket, hogy az Agnatus PONT 2004. Távközlési Szolgáltató Kft. 2019. év január hó 10. napi hatállyal módosítja mobil rádiótelefon szolgáltatásának (a továbbiakban: „szolgáltatás”) Általános Szerződési Feltételeit (továbbiakban: ÁSZF).

A módosításra az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.), az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 2/2015.(III.30.) NMHH rendelet (Eszr.), valamint az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011.(XII.27.) NMHH rendelet (Eszmr.) tartalmának való megfelelés érdekében, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által megfogalmazott pontosítási igények miatt kerül sor a módosításra.

Mindezek alapján 2019. év január hó 10. napjától a szolgáltató a fenti szolgáltatásra irányadó Általános Szerződési Feltételeit átfogóan módosítja, a szolgáltatás tartalmára eddigi feltételek módosítása nélkül.

Az ÁSZF átszövegezett változata (beleértve a mellékleteket is) nagy terjedelmük miatt nem kerülnek jelen közlemény útján közzétételre, azonban az átfogóan módosított ÁSZF minden előfizetőnk számára elérhető a www.agnatus.hu. weboldalon.

Az Agnatus PONT 2004. Távközlési Szolgáltató Kft. szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételei teljes szövege hatálybalépésig és azt követően is megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban, valamint a www.agnatus.hu weboldalon.

Az ÁSZF fentiek szerinti és szolgáltató általi egyoldalú módosítására figyelemmel az előfizető a jelen értesítést követő 8 napon belül jogosult a szerződés azonnali hatályú felmondására. Amennyiben a fenti módosítás az előfizető számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, az előfizető az értesítést követő 15 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani az előfizetői szerződést. Nem mondhatja fel az előfizető az előfizetői szerződést ilyen esetben azonban akkor, ha kötelezettséget vállalt arra, hogy a szolgáltatást meghatározott időtartam alatt igénybe veszi és az előfizetői szerződést az ebből eredő kedvezmények figyelembevételével kötötte meg, és a módosítás a kapott kedvezményeket nem érinti. Amennyiben a módosítás a kapott kedvezményeket érinti, és az előfizető felmondja az előfizetői szerződést, a szolgáltató az előfizetőtől nem követelheti a szerződés felmondását követő időszakra eső kedvezmény összegét.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben jelen értesítés – előfizetők részére sms-ben küldött figyelemfelhívás után – a honlapon történő közzétételét követően a fenti határidőkön belül nem tesznek eltérő tartalmú írásbeli nyilatkozatot, úgy ez a módosított ÁSZF elfogadásának minősül.

Tisztelettel:
Agnatus PONT 2004 Kft.

2019.01.10-től érvényes előfizetői szerződés
2019.01.10-től hatályos ÁSZF
2019.01.10-től érvényes Előfizetői szerződés 4sz. melléklet
Előfizetői szerződés kézfizetó kezes 20180501
Előfizetői szerződés 1 mellékelt 20180501